×

Poznań, dnia 14 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA ZARZĄDU

SPÓŁKI YES BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 14 KWIETNIA 2017 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI

 

Zarząd spółki YES Biżuteria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przyjmuje plan podziału spółki poprzez wydzielenie części jej majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyjęcie planu podziału obejmuje również wszystkie jego załączniki.

Przyjęty plan podziału, jako Załącznik nr 1, stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali jednomyślnie wszyscy członkowie Zarządu, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Niniejszy protokół stanowi zarazem listę obecności członków Zarządu na posiedzeniu.

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu:

Krzysztof Madelski
I Prezes Zarządu
Michał Kwiatkiewicz
II Prezes Zarządu
Maria Kwiatkiewicz
Członek Zarządu

Załącznik(i):

  1. Plan podziału spółki YES Biżuteria Sp. z o. o. poprzez wydzielenie części jej majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa i przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę z o.o.

 

PLAN PODZIAŁU

SPÓŁKI YES BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU STANOWIĄCEGO ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA

SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ YES NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 

Niniejszy plan podziału został sporządzony zgodnie z przepisem art. 533 § 2 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd spółki dzielonej, tj. YES Biżuteria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Wydzielenie spółki dzielonej odbędzie się bez obniżenia jej kapitału zakładowego.

Pozostała po wydzieleniu część majątku spółki dzielonej stanowi również zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

 

I. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale.


SPÓŁKA DZIELONA: YES Biżuteria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu nr KRS: 0000108239
SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA: YES Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

 

II. Stosunek wymiany udziałów spółki dzielonej na udziały spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat

Podział przez wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej w ten sposób, że wydzielenie nastąpi z kapitałów własnych spółki dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego.

W związku z powyższym w ramach podziału nie dojdzie do wymiany udziałów spółki dzielonej na udziały spółki nowo zawiązanej. Każdy ze wspólników spółki dzielonej zachowa dotychczas posiadane udziały w spółce dzielonej oraz obejmie udziały w spółce nowo zawiązanej.

Ponadto nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 2) w zw. z art. 529 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

 

III. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce nowo zawiązanej

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom spółki dzielonej proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w spółce dzielonej.

Wspólnicy spółki dzielonej obejmujący wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej zostaną wpisani do księgi udziałów spółki nowo zawiązanej z dniem wydzielenia.

 

IV. Dzień, od którego udziały w kapitale spółki nowo zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej.

Od dnia wydzielenia udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej spółki.

 

V. Prawa przyznane przez spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej

W związku z podziałem spółka nowo zawiązana nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom spółki dzielonej ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej.

 

VI. Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z podziałem nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów spółek ani innych osób uczestniczących w podziale.

 

VII. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółce nowo zawiązanej

W wyniku podziału na spółkę nowo zawiązaną zostanie przeniesiony majątek spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o łącznej wartości 1.330.165,43 zł, obejmujący następujący zespół składników materialnych i niematerialnych:

 

Lp. Składniki majątku trwałego Wartość bilansowa na dzień 1 kwietnia 2017 roku
1.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Świerzawskiej 8, nr działki 8/3, o powierzchni 0,1550 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00106912/3

wartość początkowa: 703.287,98 zł. wartość netto: 703.287,98 zł.
2.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Świerzawskiej 1, nr działki 8/4, o powierzchni 0,9450 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00044109/8

wartość początkowa: 305.683,00 zł. wartość netto: 305.683,00 zł.

3.

Prawo własności budynku pomocniczo socjalnego o powierzchni 391 m2 na użytkowanym gruncie położonym w Poznaniu przy ul. Świerzawskiej 8, nr działki 8/3, o powierzchni 0,1550 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00106912/3

wartość początkowa: 770 866,71 zł. umorzenie: 449 672,26 zł. wartość netto: 321 194,45 zł.

4.

Prawo własności dwóch budynków na użytkowanym gruncie położonym w Poznaniu przy ul. Świerzawskiej 1, nr działki 8/4, o powierzchni 0,9450 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00044109/8

wartość początkowa: 8 234 470,74 zł. umorzenie: 8 234 470,74 zł. wartość netto: 0,00 zł.

 

VIII. Podział między wspólników dzielonej spółki udziałów spółki nowo zawiązanej oraz zasady podziału

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom spółki dzielonej proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w spółce dzielonej.

 

Załączniki do planu podziału:

    1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki dzielonej w przedmiocie podziału,

    2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki nowo zawiązanej w przedmiocie podziału,

    3. projekt umowy spółki nowo zawiązanej,

    4. ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na dzień 01.04.2017 roku.