×

Poznań, dnia 30 września 2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki YES Biżuteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej„Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Świerzawskiej 1, w Biurze Zarządu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami akcje zostaną poddane dematerializacji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.