×

Regulamin YES.pl

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem:

ul. Świerzawska 1
60-321 Poznań
NIP: 778-01-71-607
REGON: 630182051

wpisaną do KRS pod numerem: 0000743417, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 579 480,00 zł w całości wpłaconym, Bank PKO SA III O/Poznań, ul. Głogowska 15, nr konta: 80 1240 1750 1111 0000 1905 5598, reprezentowana przez prezesa zarządu Tomasza Kwiatkiewicza, upoważnionego do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS

Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma YES Biżuteria S.A. zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.


Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


 

I Postanowienia ogólne

    1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.YES.pl prowadzony jest przez YES Biżuteria S.A. – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
    2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
    3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
    4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
    5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
    6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
    7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie YES są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
    8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
    9. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego YES jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
    10. Sprzedawca poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego oraz pereł "Namiko" specjalnym Certyfikatem YES. Ponadto, wybrane większe kamienie posiadają także certyfikat jednego z dwóch najbardziej cenionych, niezależnych instytutów gemmologicznych na świecie – IGI lub GIA.
    11. Ceny podane na stronie Sklepu www.YES.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
    12. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.YES.pl .
    13. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
    14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
    15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
    16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
     1. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
     2. b) mediację
     3. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
     4. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II Definicje

    1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
    2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
    3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
    4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
    5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
    6. REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym;
    7. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.YES.pl
    8. SPRZEDAWCA– YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań NIP: 778-01-71-607 REGON: 630182051, wpisaną do KRS pod numerem 0000108239; USŁUGODAWCA - YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań NIP: 778-01-71-607 REGON: 630182051, wpisaną do KRS pod numerem 0000108239;
    9. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.YES.pl ;
    10. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego YES w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
    11. PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
    12. KUPUJĄCY – Klient, Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą oraz Konsument łącznie;
    13. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.YES.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera; ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego YES oferta zawarcia umowy sprzedaży;
    14. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
    15. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym YES oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
    16. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym YES;
    17. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru – Sklep stacjonarny;
    18. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego YES;
    19. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
    20. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
    21. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
    22. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
    23. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
    24. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
    25. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
    26. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
    27. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy;
    28. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
    29. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
    30. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
    31. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
    32. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
    33. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
    34. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA

      1. Rejestracja w Sklepie internetowym YES jest dobrowolna i bezpłatna.
      2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
      3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
       1. a) Imię
       2. b) Nazwisko
       3. c) Adres e-mail
       4. d) Hasło
       5. e) Powtórz hasło
      4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
       1. a) Nazwę firmy
       2. b) NIP
      5. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.
      6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
      7. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
      8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
      9. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.
      10. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt.4 działu V Realizacja Zamówienia.
      11. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

IV ZAMÓWIENIA

      1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie:
       a) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.YES.pl
       b) po zapoznaniu się z Regulaminem zakupów oraz Polityką Prywatności, zamieszczonych na stronie internetowej YES.pl, Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykonując połączenie na numer +48 61 100 21 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00. Warunkiem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, podczas której Kupujący złoży zamówienie, jest wyrażenie zgody przez Kupującego na nagrywanie tej rozmowy. Celem złożenia zamówienia, podczas rozmowy telefonicznej, Kupujący podaje Sprzedawcy model i ilość, a w razie potrzeby inne parametry biżuterii, którą chce zakupić spośród oferty dostępnej w Sklepie, podaje dane do wysyłki, wskazuje sposób dostawy oraz formę płatności. Sprzedawca poinformuje Kupującego, jaki jest łączny koszt złożonego zamówienia oraz koszt sposobu dostawy, jaki został przez niego wybrany. Kupujący wskazuje adres swojej poczty elektronicznej, na którą po złożeniu zamówienia otrzyma informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży.
      2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
      3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
      4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
      5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie YES. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
      6. Dodatkowo przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych, w związku z posiadaną kartą promocyjną YES Club. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem dokonania tańszego zakupu.
      7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Wybór Produktów jest możliwy z następujących kategorii: BIŻUTERIA, DIAMENTY, ZARĘCZYNY, ŚLUB, KOLEKCJE, GALERIA YES, KOŃCÓWKI KOLEKCJI oraz PREZENTY. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
      8. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
      9. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
      10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
      11. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupujący. Klient może również wybrać inny adres dostawy Towaru lub odebrać zamówiony towar w salonie. W przypadku zamówienia z odbiorem w jednym z Salonów, Klient może odebrać biżuterię w ciągu 15 dni, od momentu pierwszego kontaktu ze strony Obsługi Salonu.
      12. Podczas przeglądania „Koszyka” Kupujący otrzymuje informację o darmowym, eleganckim opakowaniu w które zapakowany zostanie zakupiony Produkt. Kupujący ma również możliwość wybrania opcji: „Wyślij jako prezent z życzeniami”. Wówczas, po uprzedniej informacji wysłanej do sklepu, jest możliwość otrzymania rachunku osobno na swój adres.
      13. Kamienie szlachetne są tworzywami naturalnymi, stąd z uwagi na ich indywidualność może okazać się obiektywnie niemożliwym uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu, znajdującego się w ofercie sklepu. Sklep, w przypadku takiej sytuacji po uprzedniej zgodzie Klienta może zaproponować Klientowi kamień, nieco różniący się od tego, znajdującego się w ofercie. Właściwości takiego kamienia będą wówczas zachowywać taką samą lub wyższą wartość rynkową. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zastąpienie kamienia zamówionego proponowanym, może bez żadnych konsekwencji odstąpić od zawartej umowy ze sklepem.
      14. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pixeli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem.
      15. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Towaru w sklepie należącym do sieci YES Sklepy Jubilerskie. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru.
      16. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: +48 61 100 21 26 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00).
      17. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. W przypadku Umowy zawartej w Sklepie stacjonarnym, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem zawarcia i dniem wykonania Umowy jest dzień odbioru przez Kupującego produktu w Sklepie stacjonarnym.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

      1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
      2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
       1. a) przelewem/przekazem/e-przelew/karta kredytowa/pay-pal – wpłata na rachunek bankowy sklepu YES pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru
       2. b) płatność gotówką – przy odbiorze
       3. c) raty - minimalna wysokość pożyczki wynosi 300 zł oraz maksymalna wysokość pożyczki wynosi 20 000 zł
       4. d) e-voucher - aby skorzystać z tej formy płatności należy wpisać jego numer w koszyku do zamówienia w polu "Posiadam eVoucher, Bon papierowy lub Kartę podarunkową". W następnym kroku trzeba wybrać jedną z podstawowych form płatności wymienionych w punkcie 2 podpunktach "a", "b" oraz "c".
       5. e) bon upominkowy - stanowi pełnowartościową formę płatności. W celu realizacji zamówienia na YES.pl z wykorzystaniem bonów upominkowych, należy podczas składania zamówienia, wpisać kod znajdujący się na bonie a następnie fizycznie wysłać bon na adres siedziby sklepu internetowego (YES Biżuteria, Sklep internetowy, ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań), umieszczając informację o numerze zamówienia.
        Proces realizacji zamówienia, rozpocznie się po otrzymaniu bonów.
       6. Jeżeli wartość zamówienia przewyższy wartość e-vouchera, wówczas różnicę będzie można opłacić przy użyciu podstawowej formy płatności. Natomiast w przypadku, gdy wartość e-vouchera przewyższy wartość zamówienia wówczas różnica nie jest zwracana.
      3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
      4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
      5. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” oraz "c" punktu 2 brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.
      6. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.
      7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY

      1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
      2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.
      3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej GLS Poland lub Paczkomatów InPost. Przesyłki dostarczane są od 9 do 18 w dni robocze, dla przesyłek kurierskich oraz 24/7, dla przesyłek InPost. W przypadku niezastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbiory paczek firmy GLS Poland. W przypadku przesyłek InPost, paczki nieodebrane w ciągu 48 h od umieszczenia w Paczkomacie, zamówienie jest zwracane do siedziby Sklepu Internetowego.
      4. Wszystkie koszty związane z wysyłką Towarów na terenie Polski, pokrywa Sprzedawca.
      5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.
      6. Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania lub, w przypadku dostarczenia do Paczkomatu - kolejnego dnia po nadaniu.
      7. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
      8. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
      9. W przypadku sytuacji opisanej powyżej Kupujący ponosi dodatkowo koszt wybranej przez siebie formy przesyłki.
      10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia
      11. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.
      12. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
      13. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. Termin wskazany przy Towarze nie dotyczy:
       1. a) zamówień z odbiorem w salonie. Czas realizacji zamówień w tym trybie może się wydłużyć do 5 dni roboczych.
       2. b) zamówień na biżuterię z brylantami, z kamieniami o konkretnej i rzadkiej charakterystyce. Klient zostaje o tym fakcie poinformowany przy potwierdzaniu zamówienia przez Sklep
      14. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie:+48 61 100 21 26 bądź na adres e-mail: kontakt@yes.pl
      15. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: +48 61 100 21 26 bądź na adres e-mail: kontakt@yes.pl

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

      1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
      2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.
      3. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.
      4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
      5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
       1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
       2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
       3. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
       4. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
      6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
      7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
       1. a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
       2. b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
       3. c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
      8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
      9. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą.
      10. Konsument ub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
       1. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
       2. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
       3. c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
       4. d) żądać usunięcia wady
      11. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
      12. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
      13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
      14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.
      15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, które zostało określone w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą.
      16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
      17. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą inny sposób zaspokojenia roszczenia.
      18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
      19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
      20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą.
      21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
      22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
      23. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
      24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
      25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument lub Przedsiębiorca Prowadząccy Jednoosobową Działalność Gospodarczą może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
      26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
      27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
      28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
      29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
      30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
      31. Adresem reklamacyjnym jest: YES Biżuteria S.A. ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań
      32. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

       Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

       Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

VIII GWARANCJA

      1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego YES są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
      2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

IX WYMIANA

      1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 100 dni od dnia otrzymania produktu.
      2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.
      3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
      4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.
      5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego YES

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

      1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@yes.plbądź też listownie na adres:

       YES Biżuteria S.A.
       ul. Świerzawska 1
       60-321 Poznań

      2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą wraz z produktem, dostępnym również pod adresem www.YES.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
      3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
      4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi ub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
      5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
      6. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
      7. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
      8. Sprzedawca mając na uwadze wygodę i komfort Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą umożliwia udogodnienia przewidziane w pkt poniższym.
      9. W celu zwrotu towaru prosimy Kupującego o skontaktowanie się z Doradcą Klienta, który przedstawi szczegółowe wytyczne dotyczące procedry zwrotu, odpowiednią dla zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Wybierając opcję zwrotu Paczkomatem InPost należy skorzystać z formularza.
      10. Możliwe jest również przekazanie zamówienia do zwrotu za pośrednictwem Salonu YES. Należy dostarczyć biżuterię do najbliższego Salonu YES wraz z dowodem zakupu i na miejscu wypełnić formularz zwrotu. Doradcy przekażą zwracaną biżuterię do sklepu internetowego, dopiero, gdy zwracana biżuteria dotrze do sklepu internetowego, uruchomiona zostanie procedura wymiany lub zwrotu środków. Transakcja nie będzie finalizowana w salonie stacjonarnym.
      11. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
      12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
       1. a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
       2. b) w przypadku wybrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
       3. c) Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 10 powyżej;
      13. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za jego zgodą przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
      14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
      15. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
      16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      17. Świadczenia wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarcz lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie (np. obrączek, naszyjników z kolekcji „Twoje słówko”, zawieszek) oraz Produktów niewystępujące w standardowej ofercie YES sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą, nie podlegają zwrotowi.
      18. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową.
      19. Sklep YES.pl wydłuża ustawowy termin zwrotu towaru do 100 dni*.
       * Nie dotyczy Kalendarza Adwentowego YES. Termin zwrotu Kalendarza adwentowego wynosi 14 dni.

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

      1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.YES.pl następujące Usługi Elektroniczne:
       1. a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
       2. b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
       3. c) Newsletter.
      2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
      3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
      4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
      5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
      6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
      7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.YES.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@yes.pl lub pisemnie na adres: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
      8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@yes.pl lub pisemnie na adres: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań.
      9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
      10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
      11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
      12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
      2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
      3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
      4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
      5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
       1. a) telefon: +48 61 100 21 26 +48 61 100 21 26
       2. b) e-mail: kontakt@yes.pl
       3. c) poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.YES.pl/kontakt
       4. d) pisemnie na adres: YES Biżuteria S.A., ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań
      6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego YES
      7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
      8. Nazwa Sklepu internetowego YES, adres pod którym jest dostępny: www.YES.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
      9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 roku.

 

W celu pobrania aktualnego regulaminu sklepu internetowego YES, prosimy kliknąć w link
W celu zapoznania się z formularzem odstąpienia od umowy, prosimy kliknąć w link.
W celu zapoznania się z pouczeniem o wypełnieniu formularza, prosimy kliknąć w link.
W celu zapoznania się z formularzem wymiany, prosimy kliknąć w link.
W celu zapoznania się z formularzem reklamacyjnym, prosimy kliknąć w link.

W celu zapoznania się z regulaminem dla zamówień złożonych przed 25 grudnia 2014, prosimy kliknąć w link.