×

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ REKLAMA YES

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

sporządzony 27 października 2017 r. w Poznaniu przez:

  1. spółkę pod firmą: YES BIŻUTERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
  2. spółkę pod firmą: REKLAMA YES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

 

I. WPROWADZENIE

 

Zarządy spółek pod firmą: YES BIŻUTERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz REKLAMA YES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwanych dalej: „Spółkami”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „Planem Połączenia”).

 

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

 

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: YES BIŻUTERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 7.269.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem: KRS: 0000108239, REGON: 630182051, NIP: 7780171607 (zwana dalej: „Spółką Przejmującą”).

 

Spółką przejmowaną jest spółka pod firmą: REKLAMA YES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 38.705.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem: KRS: 0000372702, REGON: 301618610, NIP: 7792385656 (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”).

 

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH. Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

  • stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
  • zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
  • dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

 

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

 

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

 

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

 

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

Zarząd YES BIŻUTERIA Sp. z o.o.:

Krzysztof Madelski
I Prezes Zarządu
Michał Kwiatkiewicz
II Prezes Zarządu
Maria Kwiatkiewicz
Członek Zarządu

 

Zarząd REKLAMA YES Sp. z o.o.:

Krzysztof Madelski
I Prezes Zarządu
Michał Kwiatkiewicz
II Prezes Zarządu

 

Załącznikami do Planu Połączenia są:

  1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników YES BIŻUTERIA Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
  2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników REKLAMA YES Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
  3. ustalenie wartości majątku REKLAMA YES Sp. z o.o. na dzień 1 września 2017 r.,
  4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym YES BIŻUTERIA Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 września 2017 r.,
  5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym REKLAMA YES Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 września 2017 r.